Навчальна література

Навчально-методична література

Зовнішній виглядКороткий опис видання
Навчальна літератураФармакогнозія: підручник для студентів ВНЗ / В. С. Кисличенко, І. О. Журавель, С. М. Марчишин та ін.; під ред. проф. В. С. Кисличенко. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 736 с.

Перший базовий підручник з фармакогнозії для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу (фармацевтичних факультетів) ІV рівня акредитації складений відповідно до програми підготовки магістрів фармації. У виданні розглянуті основні класи БАР – їх сучасна класифікація, хімічна будова, поширення в рослинному світі, методи виділення, та ідентифікації, зв'язок між фармакологічною активністю та хімічною будовою природних сполук. Уперше до підручника введено розділи з побічної дії та фармацевтичної опіки застосування лікарських рослин та фітопрепаратів.
Призначений для викладачів, аспірантів, студентів.
Навчальна літератураPharmacognosy: textbook for students of higher / V.S. Kislychenko, L.V. Lenchyk, I.G. Gurieva et al.; ed. by V.S. Kyslychenko. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2019. - 584 p.

The first basic Pharmacognosy textbook for students of pharmacy higher schools (pharmaceutical faculties) who study in English in accordance with the curriculum of training Master of Pharmacy. The edition describes the main classes of biologically active substances - their current classification, chemical structure, distribution in the plant kingdom, methods of isolation and identification, correlation of the chemical structure and the biological activity of natural compounds. The features of the edition are the sections with side effects and pharmaceutical care of medicinal herbs and phytomedicines on their basis. The textbook is updated and supplemented with the contemporary data of literature sources concerning the analysis of biologically active substances and the use of the raw material of herbal and animal origin with therapeutic purposes.
The edition is s intended for teachers, postgraduate students and students.
Навчальна літератураМетодика підготовки та проведеннялабораторних занять з фармакогнозії: навч.-метод. посіб.: у 2 т. / В. С. Кисличенко, С. М. Марчишин, З. І. Омельченко та ін.; за ред. В. С. Кисличенко, С. В. Огарь. — Тернопіль: ТДМУ, 2016. — Т. 1. — 396 с.

Посібник складено відповідно до навчальної програми з фармакогнозії з урахуванням вимог Державної Фармакопеї України другого видання щодо аналізу лікарської рослинної сировини. Це перший посібник для викладачів фармакогнозії, що базується на сучасних методах аналізу лікарської рослинної сировини, які гармонізовані з Європейською Фармакопеєю і, таким чином, дозволяють готувати спеціалістів у галузі "Фармація" європейського рівня.
Видання призначено для викладачів фармакогнозії вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України.
Навчальна літератураМетодика підготовки та проведеннялабораторних занять з фармакогнозії: навч.-метод. посіб.: у 2 т. / В. С. Кисличенко, С. М. Марчишин, З. І. Омельченко та ін.; за ред. В. С. Кисличенко, С. В. Огарь. — Тернопіль: ТДМУ, 2016. — Т. 2. — 396 с.

Посібник складено відповідно до навчальної програми з фармакогнозії з урахуванням вимог Державної Фармакопеї України другого видання щодо аналізу лікарської рослинної сировини. Це перший посібник для викладачів фармакогнозії, що базується на сучасних методах аналізу лікарської рослинної сировини, які гармонізовані з Європейською Фармакопеєю і, таким чином, дозволяють готувати спеціалістів у галузі "Фармація" європейського рівня.
Видання призначено для викладачів фармакогнозії вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України.
Навчальна літератураФармакогнозія: Лабораторний практикум: Навчальний посібник /
В. С. Кисличенко, І. О. Журавель, О.М. Новосел та ін. / За ред.
В. С. Кисличенко, І. О. Журавель. – Вид. 5-е, перероб. та доп. – Х.: НФаУ, 2018. – 100 с.

У виданні викладені методики морфолого-анатомічного та хімічного аналізу лікарської рослинної сировини, які дозволяють успішно засвоїти теоретичний і практичний курс фармакогнозії згідно з «Програмою з фармакогнозії».
Для студентів, які вивчають фармакогнозію у вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладах.
Навчальна літератураКисличенко В.С. Ресурсознавство лікарських рослин. Посібник для студентів спеціальності “Фармація” / Кисличенко В.С., Ленчик Л.В., Новосел О.М., Кузнєцова В.Ю., Гур’єва І.Г., Бурда Н.Є., Степанова С.І, Попик А.І., Кисличенко О.А., Тартинська Г.С., Бурлака І.С., Мусієнко К.С. – Х.: Від-во НФаУ, 2015. – 136 с.

Посібник призначений для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності “Фармація” для самопідготовки, а також роботи на лабораторних заняттях.
Навчальна літератураMedicinal plants resource science : handbook for students of higher schools / V.S. Kyslychenko, L.V. Upyr, I.G. Zinchenko, O.A. Kyslychenko, S.I. Stepanova; ed. by V.S. Kyslychenko. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2012. – 168 p. (Recommended by Ministry of Education, Science, Youth and Sports of Ukraine, letter №1/11-5151 from June, 23, 2011).

The first Ukrainian handbook on resource science of medicinal plants in English prepared in accordance with Master of Pharmacy programme. The book describes the contemporary tendencies in plant conservation at regional and international levels, the ways of obtaining the plant material from wild or cultivated plants, the methods of estimating the resource amount and organization of expeditions. For the first time a taxonomic approach to the study of medicinal plants was added to the handbook.
This book gives the list of the necessary educational literature in English, and will serve as the basic source of information for the course of resource science of medicinal plants.
It is intended for teachers, postgraduate students and students.
Навчальна літератураКисличенко В.С. До 30-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності: бібліографічний покажчик. – Харків: НФаУ, 2010. – 116 с.

У виданні висвітлені напрямки наукового пошуку, педагогічна і громадська діяльність вченого у галузі фітохімії, фармакогнозії, а також створення нових лікарських засобів професора В.С. Кисличенко.
Бібліографія наукових здобутків В.С. Кисличенко буде цікавою для науковців, дослідників, студентів та викладачів фармацевтичних та медичних вузів.
Навчальна літератураСировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кисличенко В.С., Журавель І.О., Бухаріна О.В. та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2009. – 304 с.
(Лист МОН України № 1.4/18-Г-109 від 24.05.2006)

Навчальний посібник «Сировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз» містить теоретичні основи для оволодіння практичними навичками з курсу «Хімія БАР лікарських рослин» студентами спеціальності 7.092901 «Промислова біотехнологія» факультету промислової фармації. У ньому розглянуті питання хімічної будови різних груп БАР, сировинні джерела, отримання та методики їх якісного та кількісного визначення.
Рекомендовано для студентів ВНЗ, що навчаються за спеціальністю «Біотехнологія».
Навчальна літератураPharmacognosy. Laboratory hand-book / Kislichenko V.S., Upyr L.V., Zhuravel I.O. et al.; edited by V.S. Kislichenko, L.V.Upyr. – Kharkov: Rayder, 2009. – 160 p. (Recommended by Ministry of Education and Science of Ukraine (letter № 1.4/18-Г-2367 14 November, 2008).

The methods of macroscopical, microscopical and chemical analysis of medical plant material are expounded in edition which permit successfully to master the theoretical and practical course of pharmacognosy in accordance with «Program of Pharmacognosy».
For students who study pharmacognosy in higher pharmaceutical and medical education establishments.
Навчальна літератураResource science. Copy-book / V.S. Kyslychenko, L.V. Upyr, I.G. Zinchenko, A.A. Kyslychenko // Kharkov: Rayder, 2011. – 26 p.
Навчальна літератураЩоденник навчальної практики з фармакогнозії: Методична розробка кафедри хімії природних сполук / Кисличенко В.С., Журавель І.О., Упир Л.В. та ін. – Харків: Райдер, 2009. – 24 с.
(ЦМК НФаУ протокол № 1 від 16.10.2008).

Навчальна практика з фармакогнозії проводиться на третьому курсі після весняної екзаменаційної сесії протягом 12 днів для студентів спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація» і 6 днів для студентів спеціальності «Технологія парфюмерно-косметичних засобів». Навчальна практика передбачає придбання навичок із заготівлі, сушіння, первинної переробки і зберігання лікарської рослинної сировини, визначення дикорослих лікарських рослин в природі та культивування лікарських рослин.
Навчальна літератураЖурнал для підготовки до іспиту "Крок-2" з фармакогнозії" / Кисличенко В.С., Журавель І.О., Упир Л.В., Новосел О.М. – Харків: НФаУ, 2011. – 96 с. (ЦМК НФаУ протокол № 2 від 18.10.2010).

Журнал включає тестові завдання з фармакогнозії з банку даних державного ліцензійного іспиту „Крок-2”.
Навчальна літератураGuide in pharmacognosy: Questions & Answers "Krok-2" / Kyslychenko V.S., Upyr L.V., Dyakonova Ya.V. et al. – Kharkov: Rayder, 2011. – 100 р. (ЦМК НФаУ протокол № 2 от 18.10.2010).

Guide in pharmacognosy Questions & Answers "Krok-2" includes tests on pharmacognosy from the database of the state licenced exam "Krok-2".
Print Friendly, PDF & Email